Bendrosios nuostatos

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Šalių teises ir pareigas Pirkėjui įsigyjant Prekes iš Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje https://justinasmile.com/ (toliau – eParduotuvė). Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti, o Pirkėjas – apmokėti ir priimti eParduotuvėje užsakytas Prekes.
  2. Prieš Pirkėjo Paskyros registraciją ir eParduotuvės naudojimosi pradžią (pirmąjį užsakymą) Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir sutikti jų laikytis. Pirkėjui nesutinkant laikytis šių Taisyklių, Pirkėjo Paskyra nėra registruojama, ir Pirkėjas neturės galimybės naudotis eParduotuve..
  3. Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
   1. Prekės – materialūs daiktai, kuriuos siūloma įsigyti Pirkėjui per Pardavėjo administruojamą eParduotuvę, ir / arba skaitmeninės formos kūriniai (garso įrašai, tekstinės ir kitos rinkmenos), kurių naudojimo licenciją siūloma įsigyti Pirkėjui per Pardavėjo administruojamą eParduotuvę
   2. Pardavėjas – Prekes parduodanti bei El. parduotuvę administruojanti ir prižiūrinti MB “Justina smila”, juridinio asmens kodas 305661528, adresas Kaunas, B. Sruogos g. 7-4. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
   3. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi eParduotuve ir joje įsigyja Prekes.
   4. Paskyra – Pirkėjo atliekamos registracijos eParduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis, pranešimų ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo skiltis eParduotuvėje.
   5. Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo surinkta informacija apie Pirkėją ar jo atstovą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas.
   6. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.
  4. Pirkimo – pardavimo sutartis dėl konkrečios Prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai eParduotuvėje registruotas Pirkėjas pasirinkęs Prekes (suformavęs jų krepšelį)‌ir nurodęs jų pristatymo būdą, patvirtina Prekių užsakymą ir jį apmoka užsakytų Prekių kainą šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  5. Pardavėjas Pirkėjo Asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Pardavėjo patvirtinta https://justinasmile.com/privatumo-politika/. Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, todėl Pirkėjas privalo atidžiai jas perskaityti ir būti įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.
  6. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, laikantis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei nusistovėjusia prekių pirkimo pardavimo gerąją verslo praktika. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa visai ar dalinai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
  7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjai yra informuojami eParduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo eParduotuvėje. Pirkėjui apsiperkant eParduotuvėje, taikoma jo Prekės užsakymo patvirtinimo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Pirkėjas privalo elgtis rūpestingai ir privalo pasitikrinti taikomas Taisykles prieš Prekių užsakymą.
 2. PREKĖS, JŲ KAINA IR APMOKĖJIMO BEI PRISTATYMO TVARKA
  1. Visa informacija apie Prekę, jos kainą ir papildomas išlaidas (jei tokių būtų), Prekei taikomą gamintojo garantijos terminą (jei toks taikomas)  ir kitas Prekių savybes yra nurodoma eParduotuvėje pateikiamų Prekių aprašymuose. Prekių nuotraukos, pateikiamos eParduotuvėje, yra tik iliustracinio pobūdžio ir jose nurodyta Prekių išvaizda ar su tuo susijusios savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje.  Užsakydamas Prekę, Pirkėjas visais atvejais turėtų vadovautis Prekės aprašymu, nurodytu eParduotuvėje.
  2. Prekės kaina eParduotuvėje nurodoma eurais, taip pat nurodoma Prekės kainai taikoma nuolaida (jeigu tokia taikoma).
  3. Pardavėjas patvirtina Prekės užsakymą Pirkėjui jo Paskyroje nurodytu el. paštu po to, kai Pirkėjas apmoka užsakytų Prekių kainą mokėjimo kortele, elektroninės bankininkystės priemonėmis, eParduotuvėje nurodytais būdais ir užsakymo metu pateikiamomis atitinkamomis instrukcijomis.
  4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, jog išimtinais atvejais Pardavėjas gali nepatvirtinti Prekės užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą Prekės užsakymą, jei dėl eParduotuvės informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių, kai konkrečios Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose ir/ar jos pristatymas iš gamintojo užtruks neproporcingai ilgai, ir/ar nurodyta Prekė nebegaminama keitėsi Prekės kaina ar su ja susijusios išlaidos, ar Pardavėjas yra netekęs teisės pardavinėti Prekių. Pirkėjas apie Prekės užsakymo vykdymo nutraukimą ar patvirtinimo anuliavimą, arba apie pasikeitusį Prekės pristatymo terminą, jos kainą ar kitas sąlygas, yra nedelsiant informuojamas jo Paskyroje ar Prekės užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu. Jei keičiasi Prekės pristatymo terminai, kaina ar kitos sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekės patiekimo terminus ir kitas sąlygas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal tokį anuliuotą Prekės užsakymą.
  5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekės pirkimo dokumentai – būtų pateikiama tik elektronine forma, siunčiant ją Prekės užsakymo metu nurodytu Pirkėjo el.pašto adresu. Sąskaitose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  6. Apmokėjus už skaitmeninę Prekę, ji tampa prieinama skaitmeniniu formatu Pirkėjo paskyroje ar kitoje patvarioje laikmenoje, kurioje Pirkėjas bet kada gali parsisiųsti ar naudotis nupirkta Preke, naudojantis tam tikslui tinkamomis programomis ar aplikacijomis, kurios nurodomos Prekės aprašyme. Materialios Prekės pristatymo būdą (pristatymą paštu, pristatymą per kurjerius, ) pasirenka Pirkėjas Prekių užsakymo metu ir pagal šį pasirinkimą Pardavėjas pristato atitinkamai užsakytas Prekes.
  7. Prekės pristatymo paslaugos kaina (jei tokia taikoma) yra nurodoma Prekės užsakymo pateikimo metu.
  8. Pirkėjas, Prekės užsakymo metu pasirinkdamas Prekės pristatymo jo nurodytu adresu paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų Prekės pristatymo adresą. Jei Pirkėjas Prekės asmeniškai nepriima, kai ji yra pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti Prekę kitam trečiajam asmeniui, esančiam Pirkėjo nurodytu adresu, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekės pristatymo netinkamam asmeniui.
  9. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Kiekviena skaitmeninė Prekė yra saugoma pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, todėl naudojimasis ja yra leidžiamas tik pagal šiose Taisyklėse nustatytas vartotojo licencijos sąlygas.
  10. Kiekvienas Pirkėjas turi galimybę nemokamai susipažinti su skaitmeninės Prekės turiniu (ar jos fragmentais) iki užsakymo pateikimo, todėl tinkamai perdavus šias Prekes, pretenzijos dėl šių Prekių turinio nepriimamos. Prekių perdavimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir Prekės būklę. Pastebėjęs, kad Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė yra pažeista ir/ar yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekės perdavimo – priėmimo dokumente, dalyvaujant kurjeriui, o Prekės fizinio atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėje atveju Pardavėjo atstovui, bei surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
  11. Prekių sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento.
 3. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS
  1. Pirkimo – pardavimo sutartis dėl konkrečios Prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas eParduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį ir patvirtinęs, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, patvirtina Prekių užsakymą ir jį apmoka šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Pirkėjui neapmokėjus Prekės užsakymo, Prekių pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.
  2. Pirkėjas, užsakydamas Prekes ir patvirtindamas, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, deklaruoja, jog jis, vadovaujantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka, turi teisę įsigyti Prekę eParduotuvėje, bei patvirtina, jog Prekių užsakyme pateikė teisingus savo Asmens duomenis.
  3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant Prekių užsakymą vykdymui. Pardavėjas rekomenduoja, kad Pirkėjai atidžiai patikrintų teikiamą Prekių užsakymą vykdymui.
  4. Pirkėjui, pateikus Prekių užsakymą vykdymui ir jį apmokėjus šių Taisyklių 2.3. punkte numatyta tvarka, Pardavėjas Paskyroje nurodytu el.paštu  išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą apie Prekių užsakymo vykdymą.
  5. Pardavėjui, įvykdžius užsakymą, Pirkėjas Paskyroje nurodytu el.paštu  yra informuojamas apie Prekės užsakymo įvykdymą (jos pristatymą).
  6. Prekių užsakymas yra registruojamas ir saugomas eParduotuvės duomenų bazėje ir gali būti peržiūrėtas Pirkėjo Paskyroje.
  7. Pardavėjas pasilieka teisę atmesti Pirkėjo Pardavėjui pateiktą vykdymui Prekių užsakymą arba atskirą Prekę bendrame Prekių užsakyme, jeigu neturi galimybės parduoti Prekės, ir apie tai nedelsiant informuoja Pirkėją jo Paskyroje nurodytu el.paštu , ir ne vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą kainą už Prekes.
 4. PREKĖS KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  1. Pardavėjas garantuoja, jog Pardavėjo eParduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės:
   1. atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas ar eParduotuvėje siūlydamas šią prekę įsigyti;
   2. yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
   3. atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad eParduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės nuotraukose savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamos įrangos ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekę, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Prekę, kuri nurodoma konkrečios eParduotuvėje siūlomos Prekės aprašyme.
  3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pirkėjas turi teise naudotis eParduotuve ir joje įsigyti Prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei reikalauti iš Pardavėjo šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
  2. Pirkėjas, naudodamasis eParduotuve, sukurdamas Paskyrą, ir įsigydamas eParduotuvėje siūlomas Prekes, patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis trečiajam asmeniui, kurio vardu veikia, ir įsipareigoja:
   1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, kuri yra reikalinga naudotis eParduotuve kaip registruotam naudotojui ar Prekės užsakymo suformulavimui ir pateikimui vykdymui. Draudžiama atlikti Paskyros registraciją eParduotuvėje naudojantis svetimais duomenimis;
   2. nepažeisti šiose Taisyklės nustatytų įsipareigojimų ir nepiktnaudžiauti šio Taisyklėse nustatytomis Pirkėjo teisėmis;
   3. sąžiningai ir teisingai naudotis eParduotuve, nekenkti jos darbui ir stabiliam veikimui ir/ar nekopijuoti eParduotuvės turinio, nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių eParduotuvės turinio kopijų, eParduotuvės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti eParduotuvės turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš eParduotuvės parsisiųstame dokumente;
   4. nenaudoti jokių automatizuotų priemonių ir/ar papildomos kompiuterinės technikos ir/ar programinės įrangos, duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti eParduotuvės turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Prekių aprašymus bei nuotraukas, ar skirtų juos kopijuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia eParduotuvės funkcionalumai;
   5. saugoti Pirkėjo prisijungimo duomenis nuo trečiųjų asmenų, išskyrus asmenis, kuriuos Pirkėjas įgaliojo atstovauti Pirkėjui naudojantis eParduotuve ir įsigyjant joje Prekes, o juos praradus ar tuo atveju, jei jie tapo žinomi tretiesiems asmenims ir/ar buvo padarytas prisijungimo duomenų neteisėtas atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas, nedelsiant informuoti Pardavėją.
   6. informuoti Pardavėją apie bet kokių Pirkėjo duomenų, pateiktų registravimo eParduotuvėje tikslais, pasikeitimą arba juos savarankiškai atnaujinti Pirkėjo eParduotuvės Paskyroje;
   7. atsiskaityti su Pardavėju už eParduotuvėje užsakytas Prekes ir kitas mokamas paslaugas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
   8. apžiūrėti įsigytą Prekę ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra Pirkėjo užsakyta Prekė, prieš pradėdamas ja naudotis;
   9. privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų pareigų.
  3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ir sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis eParduotuve, bei dėti visas pastangas, jog eParduotuvė veiktų be trikdžių ir Pirkėjams būtų visada pasiekiama.
  4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjų privatumą ir jų Asmens duomenis tvarkyti griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Pardavėjo patvirtintos Privatumo politikos.
  5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra laikinai apriboti arba nutraukti Pirkėjo naudojimąsi eParduotuve ir Prekių įsigijimą, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Pirkėjas pateikė eParduotuvėje, pakeitimu, ar Pirkėjo eParduotuvės Paskyros panaikinimu ir uždraudimu Pirkėjui iš naujo užsiregistruoti eParduotuvėje, kai:
   1. Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ir/ar atlieka bet kokius kitus draudžiamus veiksmus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ar gerai moralei, ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų asmenų teises;
   2. Pardavėjas turi atlikti eParduotuvės techninės priežiūros ir/ar atnaujinimo darbus;
   3. Pirkėjas, naudodamasis eParduotuve gali sukelti arba daro žalą Pardavėjui, jo reputacijai, kitiems Pirkėjams ir/ar tretiesiems asmenims, ir/ar kai tai yra būtina apginti Pardavėjo, kitų Pirkėjų ir/ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
  6. Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo Pirkėjui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat perleisti tretiesiems asmenims savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių.
 6. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS
  1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, išskyrus šių Taisyklių 6.9. punkte numatytas išimtis, per 1 kalendorinių dienų atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes, laikantis šiame Taisyklių skyriuje nustatytos šios teisės įgyvendinimo tvarkos.
  2. Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes netaikoma pirkimo – pardavimo sutartims (Prekių užsakymams) dėl:
   1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
   2. supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
   3. Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
   4. Prekių, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778; TAR, 2014-07-28, Nr. 2014-10565) 17 p.
  3. Pirkėjas, pageidaujantis realizuoti šių Taisyklių 6.1. punkte numatytą sutarties atsisakymo teisę, turi ne vėliau nei per 1 nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima užsakytą Prekę (jei vienu Prekių užsakymu buvo užsakyta daugiau negu viena Prekė, tai nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima paskutinę prekę), pateikti Pardavėjui eParduotuvėje nurodytu el. paštu laisvos formos prašymą dėl Prekės grąžinimo ar jos pakeitimo kartu su Prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo) kopija, nurodant ir banko sąskaitą, į kurią turi būti pervedamos Pardavėjo grąžintinos piniginės lėšos (jei tokių būtų).
  4. Pirkėjui, šių Taisyklių 6.3. punkte nustatyta tvarka įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį, išskyrus Pirkėjo pareigą šių Taisyklių 6.5. – 6.6. punktuose nustatyta tvarka grąžinti Pardavėjui Prekę (jei Prekės buvo gautos iki teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo) ir atsiskaityti su Pardavėju už suteiktas paslaugas arba įgytas prekes pagal papildomas sutartis (jei Pirkėjui iki sutarties atsisakymo buvo suteiktos paslaugos arba jis įgijo prekes pagal papildomas sutartis) ir Pardavėjo pareigą šių Taisyklių 6.7. punkte nustatyta tvarka grąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtus pinigus bei jos pristatymo Pirkėjui išlaidas.
  5. Pirkėjui, šių Taisyklių 6.3. punkte nustatyta tvarka įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, automatiškai ir be jokių papildomų išlaidų Pirkėjui, taip pat yra nutraukiamos ir su sudaryta pirkimo pardavimo sutartimi susijusios papildomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja papildomų prekių ar paslaugų, kurias tiekia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui proporcingai už pagal papildomas sutartis įgytas paslaugas ar prekes, suteiktas iki to momento, kai Pirkėjas šių Taisyklių 6.3. punkte nustatyta tvarka pateikė Pardavėjui pranešimą apie sutarties atsisakymą.
  6. Tuo atveju, jei yra grąžinamos materialios Prekės, Pirkėjas, pateikęs šių Taisyklių numatyta tvarka prašymą dėl Prekės grąžinimo ar pakeitimo, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 nuo šio prašymo pateikimo Pardavėjui dienos, savo sąskaita išsiųsti arba perduoti grąžinamas Prekes Pardavėjui adresu: B. Sruogos g. 7-4, Kaunas, Lietuva. Pirkėjui tenka visos tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Tuo atveju, jei yra grąžinamos skaitmeninės Prekės, Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo prieigą prie atitinkamo turto, o Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 1 nuo šio prašymo pateikimo Pardavėjui dienos, patvirtinti, kad Pirkėjas jokia forma nepasilieka Prekių kopijų.
  7. Pardavėjas ne vėliau nei per 1 tinkamai grąžinamų Prekių (ar tinkamo Pirkėjo patvirtinimo) gavimo grąžina Pirkėjui visus jo sumokėtus pinigus už Prekę ir protingas Prekių grąžinimo išlaidas (jei tokių Pirkėjas patyrė), išskyrus šių Taisyklių 6.9. punkte nustatytas išimtis. Pinigai Pirkėjui yra grąžinami į Pirkėjo sąskaitą banke, kuri turi būti nurodyta Pirkėjo teikiamame prašyme pagal 6.3. punktą.
  8. Pirkėjo grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, originalioje tvarkingoje pakuotėje (su autentiškomis etiketėmis, apsauginėmis priemonėmis bei pilnos komplektacijos, su visais priedais kaip ji buvo parduota, su instrukcija ir dokumentais (jeigu tokie buvo pateikti kartu su Preke), nepraradusi prekinės išvaizdos ar savybių, ir nenaudota.
  9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą Prekę, jeigu grąžinama Prekė neatitinka šių Taisyklių 6.8. punkte nustatytų reikalavimų dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, arba kai Prekė nėra tinkama grąžinti šių Taisyklių 6.2. punkte numatytais pagrindais.
  10. Pirkėjui, įsigijus netinkamos kokybės Prekes, jų trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis toliau nurodyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  11. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekę ir apie tai buvo informavęs Pardavėją arba Prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Prekės pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti Prekę ir savo pasirinkimu gali reikalauti, kad Pardavėjas:
   1. neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
   2. atitinkamai sumažintų Prekės kainą;
   3. pakeistų Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
   4. grąžintų už Prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimas;
   5. vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumas yra mažareikšmis, ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
  12. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 6.11. punkte numatytų jo teisių gynimo būdų ir apie savo pasirinkimą privalo pareikšti Pardavėjui, informuodamas Pardavėją šių Taisyklių 6.13. punkte nustatyta tvarka. Jei Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 6.11. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų Taisyklių 6.11. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  13. Pirkėjas, pageidaujantis realizuoti šių Taisyklių 6.11. punkte numatytą teisę grąžinti netinkamos kokybės Prekę, turi pateikti Pardavėjui eParduotuvėje nurodytu el. paštu laisvos formos prašymą dėl netinkamos kokybės Prekės grąžinimo ir nurodyti savo pasirinktą vieną iš Taisyklių 6.11. punkte numatytų Pirkėjo teisių gynimo būdų, bei kartu su prašymu pateikti Pardavėjui prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 7. ATSAKOMYBĖ
  1. Pardavėjas atsako už eParduotuvės veikimą ir paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to atsiradusią Pirkėjo ar trečiųjų asmenų žalą tik tuo atveju, jeigu tokia žala atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
  2. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis eParduotuve, įskaitant bet neapsiribojant, už Paskyros registravimo metu ir/ar Prekės užsakymo metu pateiktų jo pareiškimų ir patvirtinimų, Asmens duomenų teisingumą. Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad jis atsako už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenų, perdavimą tretiesiems asmenims. Jei eParduotuve naudojasi trečiasis asmuo (pasinaudodamas Pirkėjo duomenimis), Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
  3. Pardavėjas neatsako už eParduotuvės neveikimą ir paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir/arba Pirkėjui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl paties Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
  4. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui eParduotuvėje konkrečios Prekės aprašyme pateikta informacija.
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šalys gali apsikeisti informacija elektroniniu būdu, o toks informacijos apsikeitimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams dokumentams. Visa komunikacija, susijusi su naudojimosi eParduotuvės paslaugomis ir/ar Prekių pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymu, vykdoma taip:
   1. Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia eParduotuvės aplinkoje https://justinasmile.com/lt/kontaktai/ nurodytu el. paštu;
   2. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo Paskyroje, ar Prekės užsakymo pateikimo metu nurodytu el. pašto adresu, kuri yra laikoma Pirkėjo gauta praėjus 12 valandų nuo jos išsiuntimo momento;
   3. Pirkėjas taip pat yra laikomas tinkamai informuotas apie Pardavėjo pranešimus pagal šias Taisykles, jeigu atitinkama informacija suteikiama Pirkėjui skambučiu ir/ar trumpąja SMS žinute Pirkėjo Paskyroje ar Prekės užsakymo pateikimo metu nurodytu telefono numeriu.
  2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  4. Pirkėjas (jei jis yra vartotojas), nesutinkantis su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos Prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/ .
  5. Šių Taisyklių redakcija yra laikoma pirmąja (pradine).
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial